Privatlivspolitik for Rødkærsbro Fjernvarmeværk.

 

 1. Rødkærsbro Fjernvarmeværk er den dataansvarlige, hvordan kontakter du os?

Som leverandør af fjernvarme til vore forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivs beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Rødkærsbro Fjernvarmeværk er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Rødkærsbro Fjernvarmeværk:

Kontaktperson: driftsleder Michael Rasmussen.

Adresse:            Brandstrupvej 4.a, 8840 Rødkærsbro.

CVR:                1821 1912.

Telefon nr.:       8665 8808

Mail:                 rf@rkfjbv.dk

Webside:           www.rødkærsbro-fjernvarme.dk

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale om levering af fjernvarme jfr. Persondataforordningen art. 6, stk. 1b og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1b, e og f, for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

 

 1. Kategorier af personoplysninger.

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, måledata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer mm. for at opfylde vores aftale om levering af fjernvarme. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig f.eks. hvis vi skal reparerer ledninger, udskifte målere, underrete om brud mm. I forhold til enkelte af vores forbrugere kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – f.eks. hvis vi skal være helt sikre på at underrete dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen. Du bedes slev sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette. Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

 

 1. Databehandlere, som vi overlader dine oplysninger til.

Vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere som f.eks. EDB-selskaber, der står for opkrævningen af varmelevering, målerregistrering mm. Kommer du i restance med betalingen for varmeleveringen, kan vi videresende dine oplysninger til advokat, eller inkassobureau, SKAT og fogedret. Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandler-aftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om person-oplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtiget til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

 • DFF-EDB, der bl.a. udsender a conto-regninger på vegne af os
 • Kamstrup målere, der håndterer måledata
 • Blue Idea, der underretter dig om evt. brud på fjernvarmen, lukning mm.
 • Gudenådalens Energiforsyning, der forestår vor forbrugsafregning, finansbogholderi og lønbogholderi
 • Mita-Teknik, der forestår opsamling af en række forbrugs- og driftsdata

Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. VVS-firmaer og lignende, der får oplyst kunders navn, adresse mm. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om persondata.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand mm.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi overføres ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere mm.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Rødkærsbro Fjernvarmeværk og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år plus 5 år, ifølge reglerne i bogføringsloven, hvis ikke der er et specifikt dokumenterbart behov for at opbevarer dem længere.

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering.

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage.

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra Rødkærsbro Fjernvarmeværk. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af fjernvarme, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

 

 1. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

                      Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,

samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse).

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

                      Ret til begrænsning af behandling.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 1. Klage til Datatilsynet.

Du bør altid først rette henvendelse til virksomheden som dataansvarligt selskab,

såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde,

vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsyn.dk