Vedtægter og bestemmelser

Vedtægter for Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1991


§ 1  Navn og hjemsted
1.1   Selskabets navn er Rødkærbsro Fjernvarmeværk A.m.b.a.  Selskabets hjemsted er Rødkærbsro.

§ 2 Formål
2.1   Selskabets formål er at drive et varmeværk med tilhørende ledningsnet på en sådan måde, at andelshaverne og deres lejeres forbrug af varme til opvarmning og varmt brugsvand m.v. kan produceres og leveres billigst muligt med fornøden hensyn til forsyningssikkerhed.
2.2   Varmeforsyning og prisberegning finder i øvrigt sted under overholdelse  af de i lovgivningen fastsatte regler herom.

§ 3 Forsyningsområde og vilkår for medlemskab
3.1   Selskabets forsyningsområde fastlægges af selkabets bestyrelse og overordniede myndigheder i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.
3.2   Enhver ejer af fast ejendom, som kan tilsluttes eksisterende forsyningsledninger, indenfor selskabets forsyningsområde, kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse blive optaget i selskabet som andelshaver mod betaling af den i §5 omhandlende tilslutningsafgift.
3.3   Såfremt særlige forhold måtte give anledning dertil, kan bestyrelsen tillade en ejendoms kun ikke-andelshavere.  Brug af åben pejs og brændeovn er umiddelbart tilladt.
3.4   Selskabet er forpligtiget til bedst muligt at opretholde en uforstyrret og normal drift, men påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser. Erstatninger for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften kan ikke gøres gældende overfor selskabet. Selskabet er berettiget til at afbryde forsyningen for udvidelser og tilslutninger til det bestående ledningsanlæg og reparationer m.v.  Ved sådanne afbrydelser i varmeforsyningen skal de berørte andelshavere forud have besked  herom.  Dette gælder dog ikke ved force majeure.
3.5   Udebliver rettidig betaling til selskabet fra en andelshaver, kan bestyrelsen træffe foranstaltning til, at varmetilførelsen afbrydes. Genoplukning finder først sted, når andelshaveren har betalt sin skyld til denne dato tillige med et af bestyrelsen fastsat genoplukningsgebyr.

§ 4 Ejerforhold af anlæg m.v.
4.1   Forsyningsledninger nedlægges så vidt muligt i de offentlige vej-, sti- og pladsarealer i  overensstemmelse med de af offentlige myndigheder stillede vilkår derfor. Forsyningsledninger kan også nedlægges i privatejet grundareal, når tekniske og økonomiske hensyn taler derfor
4.2   Hvis forsyningsledninger fremføres over privat ejendom, kan bestyrelsen beslutte, at retten til anlæg, vedligeholdelse, fornyelse og brug sikres ved tinglyst deklaration. Bestemmelsen medfører ingen ændringer i retsforholdet vedrørende allerede eksisterende ledninger.
4.3   Andelshaverne skal tillade, at forsyningsledninger om nødvendigt lægges gennem andelshavernes ejendom og tillade, at selskabet  foretager opgravninger på andelshaverens grund for fremføring af rørledninger, hvilket også skal gælde for eventuelle senere udvidelser af bestående ledninger til ny andelshaver. Andelshaveren skal også tillade, at der foretages tilsyn og reparationer. Reetablering skal af selskabet foretages bedst mulig 
4.4   Selskabets kedelcentral og ledningsnet til og med hovedafspærringsventiler i de enkelte ejendomme ejes og vedligeholdes af selskabet. Det samme gælder også hovedmåleren med tilbehør, som er monteret til registrering af ejendommens totale varmeforbrug. Alle øvrige ledningsanlæg og installationer i ejendommen bekostes og vedligeholdes af ejeren (andelshaveren), herunder også bimålere, som er installerede af hensyn til den interne fordeling af varmeudgifterne.
4.5   Installationer efter hovedafspærringsventilerne bekostes af ejeren. Arbejdet på de til  varmeværket tilsluttede anlæg må kun udføres af autoriserede VVS-installatører og skal udføres i henhold til varmeværkets regulativ.

§ 5 Kapital og tilslutning
Den til selskabets formål af nødvendige anlægskapital tilvejebringes ved:
5.1   Tilslutningsafgifter.
5.2   Optagelse af lån, eventuelt mod pant i selskabets aktiver.
5.3   Tilslutningsafgifterne fastsættes af bestyrelsen gældende for et år af gangen. Tilslutningsafgifter fastsættes og opkræves som summen af:
a.  Stikledningsafgift baseret på en meterpris, beregnet ved opmåling fra skel til hovedafspærringsventil.
b.  Rumafgift baseret på opmålt antal m³ opvarmet rum, dog mindst 300 m³.
5.4   Tilslutningsafgiften skal betales på det tidspunkt bestyrelsen fastsætter. Et passende ácontobeløb kan kræves betalt før stikledningen etableres..
5.5   Tilslutningsafgiften efterreguleres i tilfælde af, at der sker ændringer i ejendommen ved udvidet bebyggelse, udstykning o.lign., som ændrer grundlaget for den oprindeligt fastsatte tilslutningsafgift. Anelshaveren kan i sadanne tilfælde pålægges tilslutningsafgift beregnet efter gældende takster jfr. §7.3.
5.6  En andelshaver er ikke berettiget til tilbagebetaling af tidligere betalt tilslutningsafgift.

§ 6 Lån og hæftelse
6.1   Lån skal optages på gunstigst mulige vilkår under hensyntagen til forrentning og amortisation
6.2   Varmeværkets med alle dets aktiver tilhører selskabet. Hver andelshaver er deltager i selskabet i forhold til den af vedkommende indbetalte tilslutningsafgift og hæfter kun med den således indskudte kapital.
6.3   Ved enhver overgang til ny ejer af en tilsluttet ejendom, indtræder den nye ejer i den gamle ejers rettigheder og forpligtigelser i forhold til selskabet. Såvel den gamle som den nye ejer hæfter for alle restancer. Denne pligt til at betale restancer gælder også for køber på tvangsauktion.

§ 7 Fast afgift, forbrugsafgift m.v.
7.1   De årlige afgifter fastsættes af bestyrelsen og betales af medlemmerne efter følgende bestemmelser:
7.2   A. Grunsfagift opkræves ensartet for hver tilslutning og fastsættes til dækning af udgifter til varmeopgørelse og regnskab, måleraflæsning, varmemesterlønninger m.v.
7.3   B. Årsafgift opkræves efter tilsluttet antal m³ opvarmet rum. Årsafgiften fastsættes til dækning af udgifterne til forrentning, afskrivning, reparation og vedligeholdelse samt henlæggelse og amortisation af anlægget m.v. med tillæg af en procentdel af selkskabets samlede udgifter til brændstof og el (incl. evt. afgifter) samlet kaldet brændstof udgifter. Tillæget fastsættes af bestyrelsen, som svarende til det beregnede varmespild i ledningsnettet og kan ikke overstige 25% af brændstofudgifterne. Afmelding af allerede tilsluttede rum kan kun ske med bestyrelsens godkendelse. Godkendelse kan kun gives, når lokalerne varigt overgår til ikke varmeforbrugende benyttelse eller når afmelding – efter en generelvurdering – findes forsvarlig, under hensyntagen til værkets samlede økonomiske drift. Ved afmelding tilbagebetales tilslutningsafgiften ikke. Der betales ny tilslutningsafgift, såfremt lokalerne gentilmeldes. Tilslutningsafgiften beregnes efter de regler, som er gældende på tidspunktet for en gentilmelding. Bestyrelsen kan bestemme, at medlemmer med tilslutning på over 1.000 m³ opvarmet rum, kan betale en mindre årsafgift end beregnet ud fra det tilsluttede antal m³ rum. 
7.4   C. Forbrugsafgift opkræves efter måleraflæst forbrug, til dækning af den del af selskabets samlede brændstofudgifter, som ikke er medregnet i årsafgiften (B).
7.5   Bestyrelsen fastsætter hvornår og med hvilket beløb, medlemmerne skal indbetale áconto.
7.6   De årlige afgifter og betalingsbetingelser, gebyr m.v. fastsættes af bestyrelsen.
7.7   Enhver udvidelse af bestående m³ opvarmet rum skal, forinden udvidelsen ibrugtages, anmeldes til selskabet. Undladelse heraf medfører efterbetaling og et af bestyrelsen fastsat gebyr.

§ 8 Udtrædelse af selskabet
8.1   Udtrædelse af selskabet kan kun ske efter gældende lovgivning og eventuel kontraktretslig aftale.
8.2   Ved udtrædelse har en andelshaver ikke krav på udbetaling af nogen anpart i selskabets formue.

§ 9 Bestyrelsens sammensætning og valg.
9.1   Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges blandt selskabets andelshavere jfr. § 11.2. Valget gælder for 2 år, og der afgår efter tur 2 eller 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Generaæforsamlingen vælger hvert år en suppleant, som ved et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems forfald indtræder i resten af den pågældendes valgperiode. Bjerringbro Kommune har ret til at udpege en observatør, som kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.
9.2   Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen blandt andelshaverne tillige med en revisorsuppleant. Hvert år er en af revisorerne på valg. Suppleanten er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
9.3   Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen og til revisor, men er berettiget til at undslå sig genvalg i lige så lang tid, han har fungeret i bestyrelsen eller som revisor.

§ 10  Bestyrelsens arbejdsbetingelser
10.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
10.2 Bestyrelsen har den daglige ledelse af varrmeværket, og alle dets anliggender, herunder antagelse og afskedigelse af personale og indgåelse af aftaler om lønninger og ansættelsesvilkår.
10.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at antage såvel teknisk som juridisk medhjælp, og bestyrelsen antager statsaut. eller registreret revisor, der skal foretsge revision,udarbejde årsregnskab m.v.
10.4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal og alle beslutninger og vedtagelser indføres i en forhandlingsprotokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede forslag og afstemninger indført. I den samme protokol indføres generalfosamlingens forhandlinger og beslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og enten formanden eller kasseren er til stede.
10.5 Selskabet forpligtiges ved underskrift af bestyrelsens formand og kasserer eller en af disse i forening med et andet bestyrelsesmdlem. Bestyrelsen repræsenterer selskabet i alle anliggender og er berettiget til at afslutte retshandlinger på selskabets vegne, herunder underskrive lånedokumenter, levrings- og entreprisekontrakter .m.v. Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til varetagelse af sædvanlige transaktioner i forbindelse med den daglige drift.
10.6 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj.

§ 11 Generalforsamling og stemmeret
11.1 Generalfrosamlingen er selskabets højeste myndighed. På generalfrosamlingen har hver andelshaver en stemme pr. tilslutning, og alle sager afgøres ved simpel flertal.  Stemmeafgivelse kan udøves ved skriftlig fuldmagt til anden person. Den der møder for en andelshaver, der er en juridisk person (selskab, andelsboligforening, foreninger m.fl.) skal på generalforsamlingen kunne dokumentere sin bemyndigelse til at repræsentere det pågældnede selskab, forening m.v.  Af den skriftlige fuldmagt skal fremgå, hvem der er bemyndiget samt pågældende andelshavers udnerskrift, dato og ejendommens adresse. Tillige hvilket antal stemmer, den bemyndigede har fået tildelt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. For beslutning om vedtægtsændringer og om selskabets opløsning gælder dog særlige regler henholdsvis §12 og §14.  Generlaforsamlingen ledes af en af generalfrosamlingen valgt dirigent.
11.2 Ordinær generalfrosamling afholdes hvert år i september. Bekendtgørelse herom med angivelse af dagsorden sendes i et brev til hver enkelt andelshaver med 8 dages varsel. På generalfrosamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne driftsår, og kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkedelse. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer og en supplenat for disse jfr. §9.1. Generalforsamlingen vælger revisor samt suppleant, jfr. §9.2. Dagsorden for den ordinære generalfrosmaling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag fra andelshaverne, der ønskes behandlet på genralfosamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af juli måned.
11.3 Ekstraordinær generalfrosamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/10 af andelshaverne stiller krav herom, ledsaget af forslag, som ønskes behandlet. Ekstarordinær generalfrosamlinger indvarsles og afvikles efter samme retningslinier som for ordinær generalforsamlinger.

§ 12  Vedtægtsændringer
12.1 Selskabets vedtægter kan ændres ved en generalfrosamlingsbeslutning, hvor mindst halvdelen af andelshaverne er fremmødt og 2/3 af de afgivne stemmeberettigede stemmer ved en skriftlig afstemning går ind for ændringsforslaget.
12.2 Er generalfrosamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, indkaldes tidligst 8 dage og senest 1 måned efter til ekstraordinær generalfrosamling, hvor vedtagelse vil kunne ske med mindst 2/3 majoritet uden hensyn til de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning skal foretages.
12.3 Vedtægtsændringer skal godkendes af Bjerringbro Kommune.

§13 Administrative og tekniske forskrifter
13.1 Selskabets bestyrelse har til enhver tid beføjelse til at supplere bestemmelserne i denne vedtægt med regler af administrativ og teknisk art, som skønnes påkrævet for selskabets virksomhed, i henhold til det til enhver tid gældende regulativ der kan således udfærdiges regulativmæssige forskrifter om udførelse, vedligeholdelse og brug af tilslutningsanlæg, suppleret med eventuelle ordensmæssige og økonomiske bestemmelser om forhold, der varetages af selskabets ledelse inden for rammerne af denne vedtægt.
13.2 Sådanne vedtagne forskrifter og bestemmelser skal til enhver tid følges og respekteres af de berørte, med mindre bestyrelsen i særlige tilfælde beslutter at tillade fravigelser.

§ 14 Selskabets opløsning
14.1 Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets andelshavere stemmer derfor. Har halvdelen af selskabets andelshavere ikke givet møde, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets opløsning kan vedtages af de fremmødte andelshavere med mindst 2/3 majoritet.
14.2 Ved selskabets opløsning vælges en likvidationskomite, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodde eventuelt overskud til andelshaverne i forhold til det m³ antal opvarmet rum, som den faste afgift beregnes af på opløsningstidspunktet.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsmaling den 9. januar 1962, og ændret første gang ved ekstraordinær generalfrosamling den 21. oktober 1981.  denne anden ændrede vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalfrosamling den 10. april 1991.

DOWNLOAD
faelles-tekniske-bestemmelser.pdf